คลัง/สาขา – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้เป็นการดูว่าเรามีกี่สาขา ข้อมูลต่างๆ ของสาขาก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับ ทั้งเบอร์โทร ที่ตั้ง รูปแบบการคิดภาษีของสาขานั้นๆ ได้ด้วย

กรณีที่ไม่มีข้อมูล ให้ใส่ – แทนในช่องนั้นๆ

ถ้าผู้ใช้งานต้องการใช้งานทศนิยม จำนวนและราคาให้เลือกเปิดใช้งานที่เมนู คลัง/สาขา