19 ผู้จำหน่ายสินค้า โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้ใช้กำหนดข้อมูลร้านที่เราไปซื้อจากเขามาขายอีกทอดหนึ่ง เช่น Do Home, Macro, Lotus, Big C เป็นต้น เอาไว้ใช้ในส่วนของการรับสินค้าเข้าสต้อก และระบบเจ้า่หนี้