EP2. ตัวอย่างใบส่งของ -โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้ถ้าต้องการพิมพ์ บิลต่างๆ ให้กดที่เลข รหัสบิลที่ต้องการพิมพ์ย้อนหลังได้

เข้าเมนู บัญชี -> จัดขายบิล -> กดที่เลข รหัสบิล

ตัวอย่าง…ใบส่งสินค้า (A4)

ตัวอย่าง…ใบส่งสินค้า (A5)

ตัวอย่าง…ใบส่งสินค้า (9×5.5)

ตัวอย่าง…ใบส่งสินค้า (9×11)