ตั้งค่าเงื่อนไขการขาย


เข้าไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ -> เงื่อนไขการขาย

หน้านี้ใช้กำหนดเงื่อนไขเวลาที่เราจะทำการขายครับ โดยค่าเริ่มต้นทางโปรแกรมจะกำหนดให้เป็นแบบเลือกทั้งหมดมาแล้ว หากไม่ใช้ข้อใดสามารถคลิกออกได้ตามได้ต้องการ

แต่ทั่วไปแล้วลูกค้ามากำหนดภายหลังก็ได้ (อาจจะยังไม่ทำอะไรในขัั้นตอนนี้) เช่นกันครับ

ภาพของหน้าตั้งค่าเงื่อนไขการขายสินค้า