33 ใบเสนอราคา – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้ เป็นการจัดทำใบเสนอราคาให้เลือก ชื่อลูกค้า จากสมาชิกร้าน (ถ้าไม่มีข้อมูลสมาชิกให้เพิ่มก่อน ถึงกลับมาทำใบเสนอราคาใหม่)

กดเลือกสินค้าที่ ปุ่มค้นหาและเลือกสินค้าที่ต้องการใส่ข้อมูล จำนวน, ราคา, กดปุ่ม “เพิ่มสินค้า” ทีละรายการ

ใส่ข้อมูลครบแล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

หน้าเมนู รายละเอียดบิล
ตัวอย่าง ใบเสนอราคา
ตัวอย่าง ใบเสนอราคา แบบมีรูปสินค้า

ส่วนนี้ใน กรณีจะแก้ไขใบเสนอราคา ไม่สามารถแก้ไขใบเสนอราคาได้
***วิธีการแก้ไข คือ ลบใบเสนอราคาที่ต้องการแก้ไข และมาที่เพิ่มใบเสนอราคา ให้ดึงรายการสินค้าเดิมที่ปุ่ม “ดึงรายการจากบิลที่ลบ”

เลือกบิลที่ต้องการรายการสินค้า
ตัวอย่าง…เลือกสมาชิก,เลือกดึงรายการจากบิลที่ลบ