จัดการบิล – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้สามารถ แก้ไข วันที่, เลขที่บิลขาย, ชื่อลูกค้า, ได้ และสามารถยกเลิกบิลขาย ได้เท่านั้น (**ไม่สามารถลบออกเลยได้**)

ปุ่มแก้ไข

เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้ว ให้กดปุ่ม ” บันทึก”

ปุ่มยกเลิก

ตัวอย่าง…แสดงสถานะทียกเลิกแล้ว