การจัดการบิล – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS

💠ส่วนนี้สามารถ แก้ไข วันที่, เลขที่บิลขาย, ชื่อลูกค้า, ได้ และสามารถยกเลิกบิลขาย ได้เท่านั้น (**ไม่สามารถลบออกเลยได้**)

VDO วิธีการแก้ไขข้อมูล เลขที่บิล, วันที่ชำระ, วันที่ทำรายการ, ชื่อที่อยู่ ลูกค้า

VDO วิธีการยกเลิกบิลขาย

💠ปุ่มแก้ไข

เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้ว ให้กดปุ่ม ” บันทึก”

💠ปุ่มยกเลิกบิลขาย

ตัวอย่าง…แสดงสถานะทียกเลิกแล้ว