EP4. ตัวอย่างใบปะหน้า ส่งสินค้า -โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ส่วนนี้ถ้าต้องการพิมพ์ใบปะหน้า ติดพัสดุส่งสินค้า ให้กดที่เลข รหัสบิลที่ต้องการพิมพ์ได้ เพื่อความง่ายให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเขียนใบส่งสินค้าให้ยุ่งยาก

เข้าเมนู บัญชี -> จัดขายบิล -> กดที่เลข รหัสบิล

ตัวอย่าง…ใบปะหน้า ติดส่งสินค้า ขนาด 100 x 150 mm.