ประเภทค่าใช้จ่าย – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


  ส่วนนี้เป็นการเพิ่มประเภทค่าใช้จ่าย ก่อนเพิ่มให้ส่วนของ บันทึกค่าใช้จ่าย ได้แบบง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่มเพิ่มรายการ -> เลือก หมวดบัญชี -> กดปุ่มบันทึกข้อมูล

**แก้ไข ส่วนนี้ถ้าผู้ใช้งานต้องการแก้ไขชื่อประเภทค่าใช้จ่าย สามารถกดปุ่มแก้ไข -> กดปุ่มบันทึกข้อมูล

**ลบ ถ้าผู้ใช้งานต้องการลบ ให้กดปุ่มลบ