25 การดูรายงานสรุปยอดขายรายเดือน โปรแกรมร้านอาหาร jFood


ส่วนนี้จะเป็นการแสดงรายงานข้อมูลการขายตลอดทั้งเดือน แยกเป็นเดือนๆ ให้เห็นขัดเจน สามารถเลือกปี และสาขาได้ตามต้องการ พร้อมกับกดดูรายการขายในเดือนนั้นๆ ได้ด้วย