EP.5 เงินเดือนพนักงาน – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


ขั้นตอนที่ 8 ส่วนนี้เป็นรายงานรายละเอียดค่าจ้าง และพิมพ์ใบสลิป ค่าจ้างรายวัน / ค่าจ้างรายเดือน