ทรัพย์สินของบริษัท – โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS


  ส่วนนี้เป็นการจัดการข้อมูล ทรัพย์สินของบริษัท

การเพิ่มทรัพย์สิน :กดปุ่ม “เพิ่มทรัพย์สิน” กรอกข้อมูล แล้ว กดปุ่ม “คิดว่าเสื่อม” ระบบจะคำนวน ค่าเสื่อมต่อวันให้ หลังจากนั้นกด “บันทึกข้อมูล”

ตัวอย่าง…รายงานทรัพย์ของบริษัท

ส่วนนี้เป็นเมนู บันทึกค่าเสื่อมราคา และลบ รายการทรัพย์สินของบริษัท

ตัวอย่าง…เพิ่มชำระสินทรัพย์ เลือกชำระวันที่ – ถึงวันที่ -> กดปุ่ม “คิดค่าเสื่อม” ระบบจะคำนวนวัน และค่าเสื่อม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล